REKLAMAČNÝ PORIADOK

Predávajúci:
Názov:                    STATUS S, s.r.o.
Sídlo:                      Lipová 10927/21, 036 08 Martin – Priekopa
Zápis:                     OR OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 20333/L
IČO:                        44 015 828
DIČ:                        2022560287
IČ DPH:                   SK2022560287
Tel. kontakt:            0911 504 820
Email:                     info@tvojekostatus.sk

Preambula

 1. Tento reklamačný poriadok upresňuje postup Spotrebiteľa a obchodnej spoločnosti Status S s.r.o., so sídlom Lipová 10927/21, 036 08 Martin, IČO: 44015828, DIČ: 2022560287, IČ DPH: SK2022560287, zapísanej v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 20333/L, telefonický kontakt: +421911504820, emailové spojenie: info@tvojekostatus.sk (ďalej len „Predávajúci“), v prípade, že aj napriek všetkému úsiliu Predávajúceho o zachovanie vysokej kvality ponúkaného tovaru vznikne na strane Kupujúceho (konečného spotrebiteľa) oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady predávaného tovaru (ďalej len „Reklamačný poriadok“).
 2. Ustanovenia reklamačného poriadku sa vzťahujú výlučne na Kupujúceho – fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekonala v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len ako „Spotrebiteľ“).
 3. Tento Reklamačný poriadok je dostupný na Internetovej stránke Predávajúceho, umiestnenej na doménach: www.tvojekostatus.sk, www.yourecostatus.eu, www.yourecostatus.com (ďalej len „Internetový obchod“ alebo „Internetová stránka“) v sekcii označenej ako „Reklamačný poriadok“ a tvorí súčasť Internetového obchodu.
 4. Ak sa u zakúpeného Tovaru pre rozpor s Kúpnou zmluvou vyskytne akákoľvek vada (čo do množstva, kvality, hmotnosti alebo akejkoľvek inej vlastnosti predaného Tovaru (spoločne ďalej len ako „Vada“)), je Spotrebiteľ oprávnený Vadu u Predávajúceho reklamovať (ďalej aj ako „Reklamácia“).
 5. Iné pojmy, ktoré sú v tomto Reklamačnom poriadku označené veľkým začiatočným písmenom, a ktoré nie sú v tomto Reklamačnom poriadku definované, majú význam, ktorým im je daný vo VOP.

Článok I
Všeobecné ustanovenia

 1. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k Tovaru uvedené inak. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným (ďalej len „Záručná doba“).
 2. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy Spotrebiteľ Tovar prevzal.
 3. Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi záruku v písomnej forme (ďalej ako „Záručný list“) vždy, keď o to Spotrebiteľ Predávajúceho požiada. Ak to povaha predávaného Tovaru umožňuje, postačí, ak Predávajúci namiesto Záručného listu Spotrebiteľovi vydá Doklad o kúpe. Predávajúci ďalej vydá Záručný list Spotrebiteľovi v prípade, ak si jeho vydanie vyžaduje povaha predávaného Tovaru. Záručný list musí obsahovať označenie Predávajúceho, obsah, rozsah a podmienky poskytnutej záruky.
 4. Doba od uplatnenia Reklamácie až do doby, kedy bol Spotrebiteľ povinný reklamovaný Tovar prevziať, sa do Záručnej doby nezapočítava.
 5. Ak dôjde k výmene Tovaru začne plynúť Záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru Spotrebiteľom.
 6. Ak má Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý Tovar Vadu, za ktorú zodpovedá Predávajúci, má Spotrebiteľ namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny Tovaru.
 7. V prípade zjavne poškodeného balíka, Spotrebiteľ je oprávnený takto poškodenú zásielku od prepravnej spoločnosti neprevziať. Zároveň sa Spotrebiteľovi odporúča spísať protokol o poškodenej zásielke, ktorý má k dispozícii vodič prepravnej služby a potvrdiť ho vodičom prepravnej spoločnosti.

Článok II
Zodpovednosť za Vady Tovaru a obmedzenie záruky

 1. Pri používaní Tovaru je nutné, aby Spotrebiteľ venoval dostatočnú pozornosť doporučenému používaniu Tovaru uvedenom na obale, v príbalových letákoch alebo v Internetovom obchode Predávajúceho, prípadne kontaktoval Predávajúceho na  emailovej adrese: info@tvojekostatus.sk s otázkami týkajúcimi sa použitia Tovaru.
 2. Predávajúci zodpovedá za Vady Tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru Spotrebiteľom v Záručnej dobe.
 3. Pri Tovare predávanom za nižšiu Kúpnu cenu Predávajúci nezodpovedá za Vadu Tovaru, pre ktorú bola dojednaná nižšia Kúpna cena. Pri použitom Tovare Predávajúci nezodpovedá za Vady Tovaru vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením.
 4. Predávajúci ďalej nezodpovedá za Vady Tovaru a záruka sa nevzťahuje na Vadu Tovaru, ak:
  1. Spotrebiteľ spôsobil Vadu Tovaru sám (napr. v dôsledku nesprávneho skladovania Tovaru, nesprávneho používania Tovaru, v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený),
  2. Vady Tovaru boli spôsobené neodborným zásahom pri používaní alebo zanedbaním starostlivosti a údržby Tovaru,
  3. Vady vznikli v Záručnej dobe v dôsledku opotrebenia Tovaru spôsobeného nesprávnym či nadmerným používaním Tovaru,
  4. Vady vznikli prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
  5. Tovar bol používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa, alebo ak Vada Tovaru bola zapríčinená vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,
  6. Spotrebiteľ pred prevzatím Tovaru o Vade Tovaru vedel, resp. bol na Vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre Vadu Tovaru poskytnutá zľava z Kúpnej ceny Tovaru,
  7. Vady Tovaru boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do Tovaru alebo jeho súčastí,
  8. ak sa Tovar reklamuje po uplynutí Záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má Tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.
 5. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy Tovaru vyplýva, že jeho životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takého Tovaru dôjde k celkovému opotrebovaniu Tovaru ešte pred uplynutím záručnej doby.
 6. Ďalej sa za Vadu nepovažuje:
  1. opotrebovanie alebo použitie charakteristické pre daný materiál Tovaru,
  2. zmeny vyplývajúce z prírodného charakteru použitých surovín,
  3. omyl na strane Spotrebiteľa pri objednávke Tovaru,
  4. opotrebenie alebo spotreba Tovaru spôsobená obvyklým používaním alebo ak to vyplýva z povahy Tovaru (napr. uplynutím doby životnosti).

Článok III
Základné podmienky Reklamácie

 1. Ak sa vyskytne u zakúpeného Tovaru v Záručnej dobe Vada v zmysle bodu 4 Preambuly tohto Reklamačného poriadku, Spotrebiteľ má právo takúto Vadu reklamovať.
 2. Spotrebiteľ je povinný uplatniť Reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení Vady Tovaru, najneskôr však do uplynutia Záručnej doby, inak práva Spotrebiteľa zo zodpovednosti za Vady Tovaru zaniknú.
 3. V prípade, ak si Spotrebiteľ v rámci Reklamácie neuplatní voľbu nároku, je Predávajúci v medziach platných právnych predpisov oprávnený rozhodnúť o voľbe nároku sám.
 4. Spolu s Reklamáciou je Spotrebiteľ povinný predložiť Predávajúcemu Doklad o kúpe Tovaru, spolu so Záručným listom, ak bol na Tovar vystavený.
 5. Ak Reklamácia nespĺňa všetky podmienky riadne uplatnenej Reklamácie, Predávajúci bezodkladne kontaktuje Spotrebiteľa (telefonicky, prostredníctvom SMS správy alebo emailom) za účelom doplnenia Reklamácie. Predávajúci o uplatnení riadnej Reklamácie Spotrebiteľom vyhotoví písomný protokol, ktorého kópiu osobne odovzdá alebo odošle Spotrebiteľovi.
 6. Ak Spotrebiteľ doručí Tovar na Reklamáciu špinavý alebo znečistený, Reklamácia môže byť z hygienických príčin odôvodnene zamietnutá.

Článok IV
Miesto, spôsob a postup uplatnenia Reklamácie

 1. Spotrebiteľ môže uplatniť Reklamáciu v Internetovom obchode Predávajúceho, e-mailom na info@tvojekostatus.sk, poštou na adrese Lipová 10927/21, 036 08 Martin-Priekopa na základe predloženia dokladu o kúpe a v súlade s Reklamačným poriadkom.
 2. Písomná Reklamácia obsahuje najmä:
  1. identifikačné údaje Spotrebiteľa v rozsahu meno, priezvisko,
  2. číslo objednávky/faktúry,
  3. presnú a jednoznačnú identifikáciu Tovaru, ktorý je predmetom Reklamácie,
  4. detailný popis Vady Tovaru (druh a rozsah Vady Tovaru, prípadne ako sa Vada Tovaru prejavuje),
  5. voľbu nároku Spotrebiteľa,
  6. dátum spísania Reklamácie a vlastnoručný podpis Spotrebiteľa.
 3. Spotrebiteľ berie na vedomie, že začatie reklamačného konania je viazané na doručenie reklamovaného Tovaru Predávajúcemu za účelom posúdenia reklamovaného Tovaru a následného určenia spôsobu vybavenia Reklamácie.
 4. Dňom zahájenia Reklamačného konania je deň doručenia Reklamovaného Tovaru Predávajúcemu.
 5. Pri uplatnení Reklamácie Predávajúci vystaví Spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí Reklamácie ihneď bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie.

Článok V
Spôsob vybavenia Reklamácie

 1. V prípade výskytu odstrániteľnej Vady má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Ak to nie je vzhľadom k povahe Vady neprimerané, môže Spotrebiteľ požadovať výmenu Tovaru.
 2. Ak ide o Vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez Vady, má Sporebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Ak ide o neodstrániteľné Vady, ktoré nebránia, aby sa Tovar riadne užíval, má Sporebiteľ právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny.
 3. Ak ide o Vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia Vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný.
 4. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania.
 5. Predávajúci je povinný vydať potvrdenie o uplatnení reklamácie a doručiť  ho Spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 6. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia Reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e­mailového oznámenia na e­mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 7. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia Tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť Zákazníkovi kópiu Odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie Reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia Reklamácie.
 8. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie.
 9. Predávajúci je povinný vybaviť Reklamáciu a ukončiť Reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. odovzdaním opraveného Tovaru,
  2. odovzdaním nového náhradného dielu,
  3. výmenou Tovaru,
  4. vrátením kúpnej ceny Tovaru,
  5. vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru,
  6. písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia,
  7. odôvodneným zamietnutím Reklamácie Tovaru.
 10. O ukončení Reklamačného konania a výsledku Reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa e­mailom alebo doporučeným listom a vydá písomný doklad o vybavení Reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

 1. Na vybavovanie Reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na Internetovej stránke Predávajúceho. Spotrebiteľ odoslaním záväznej Objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal, oboznámil sa s ním a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe Reklamácie Tovaru vrátane údajov o tom, kde možno Reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s prísl. ust. zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon”).
 2. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

V Martine, dňa 01.04.2019