ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUČENIE O PRÁVACH
(ďalej len „Zásady spracovania a ochrany osobných údajov a poučenie o právach“)

Spoločnosť:
Názov:                    STATUS S, s.r.o.
Sídlo:                      Lipová 10927/21, 036 08 Martin – Priekopa
Zápis:                     OR OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 20333/L
IČO:                        44 015 828
DIČ:                        2022560287
IČ DPH:                  SK2022560287

Kontakt:
Kontaktná os.:    Mgr. et Mgr. Simona Pramuková
Tel. kontakt:            0911 504 820
Email:                   
 info@tvojekostatus.sk
Web:                 www.tvojekostatus.sk
                         www.yourecostatus.eu
                         www.yourecostatus.com

PREAMBULA

 1. Tieto Zásady spracovania a ochrany osobných údajov a poučenie o právach sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) obchodnej spoločnosti Status S s.r.o., so sídlom Lipová 10927/21, 036 08 Martin, IČO: 44015828, DIČ: 2022560287, IČ DPH: SK2022560287, zapísanej v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 20333/L.
 2. Prevádzkovateľom informačného systému podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len: „Nariadenie“) je obchodná spoločnosť Status S s.r.o., ktorá pri svojej obchodnej činnosti nevyhnutne prichádza do kontaktu s osobnými údajmi, ktoré spracúva (ďalej len: „Prevádzkovateľ“).
 3. Pojmy, ktoré sú v týchto Zásadách spracovania a ochrany osobných údajov a poučení o právach označené veľkým začiatočným písmenom, a ktoré nie sú v týchto Zásadách spracovania a ochrany osobných údajov a poučení o právach definované, majú význam, ktorým im je daný vo VOP.
 4. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.
 5. Všetky osobné údaje poskytnuté Prevádzkovateľom ako Predávajúcim v rámci Objednávky Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu umiestneného na doménach: www.tvojekostatus.sk, www.yourecostatus.eu, www.yourecostatus.com sú zhromažďované, spracované a uchovávané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o OOÚ“) a Nariadenia.


I. ČLÁNOK
Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ ako Predávajúci v súvislosti so splnením informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia a ust. § 19 Zákona o OOÚ poskytuje Dotknutým osobám nasledovné informácie (ďalej len „Dotknuté osoby“ alebo jednotlivo ako „Dotknutá osoba“):
  1. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú: Lipová 10927/21, 036 08 Martin, Slovensko.
  2. Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Simona Pramuková, 0911 504 820, Email: info@tvojekostatus.sk.
 2. Dotknutá osoba môže Prevádzkovateľa kontaktovať prostredníctvom pošty na adrese sídla Prevádzkovateľa: Lipová  10927/21, 036 08 Martin alebo na emailovej adrese: info@tvojekostatus.sk.


II. ČLÁNOK
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby za účelom spracovania Objednávky a/alebo uzatvorenia a plnenia Kúpnej zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, ako aj za účelom výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou (napr. riešenia reklamácií a sťažností Dotknuje osoby ako spotrebiteľa). Spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby prebieha bez súhlasu Dotknutej osoby, nakoľko právnym základom spracúvania osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá na diaľku medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou.
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj za účelom plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, a pod.). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
 3. Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je vykonanie opatrenia pred uzatvorením Kúpnej zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, alebo Kúpna zmluva, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, a to v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o OOÚ, nakoľko spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie Kúpnej zmluvy.


III. ČLÁNOK
Kategórie Dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov

 1. Na uvedený účel Prevádzkovateľ spracuváva osobné údaje: Kupujúcich – ktorými je fyzická osoba – spotrebiteľ, vstúpujúci do obchodného vzťahu s Prevádzkovateľom ako Predávajúcim. Ak je Kupujúcim právnická osoba, ich štatutárnych zástupcov, členov ich štatutárneho orgánu.
 2. Na účel spracovania osobných údajov v zmysle čl. II týchto Zásad spracovania a ochrany osobných údajov a poučenia o právach Prevádzkovateľ spracováva bežné osobné údaje, ktoré sú na vymedzený účel nevyhnutné, a to predovšetkým identifikačné údaje  Dotknutej osoby (meno, priezvisko, adresa), kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa), a to v súlade s ust. § 2 Zákona, resp. čl. 4 bod 1 Nariadenia).
 3. Osobné údaje Dotknutej osoby sa získavajú primerane, relevantne a výlučne v rozsahu, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.


IV. ČLÁNOK
Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ bude osobné údaje Dotknutej osoby uchovávať po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov, a to po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje  DOtknutej osoby vymaže.


V. ČLÁNOK
Príjemcovia osobných údajov

 1. Osobné údaje Dotknutej osoby môžu byť sprístupnené audítorom, daňovým, právnym alebo iným poradcom a subjektom, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov. V nevyhnutne potrebnom rozsahu môžu byť osobné údaje Dotknutej osoby v záujme naplnenia účelu spracúvania osobných údajov sprístupnené aj iným osobám ako napr. správcovi Internetovej stránky, správcovi serveru, osobám zaisťujúcim ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu alebo zaisťujúcim marketingové služby, externým subdodávateľom, poštovým doručovateľom a osobám podieľajúcim sa na dodaní tovarov a/alebo služieb na základe Kúpnej zmluvy a pod.
 2. Osobné údaje Dotknutej osoby s výnimkou vyššie uvedeného ods.1 tohto čl. a iných prípadov výslovene uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch nebudú poskytnuté príjemcom (ust. § 5 písm. q) Zákona o OOÚ).
 3. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (ust. § 5 písm. ab) Zákona o OOÚ) alebo medzinárodnej organizácie (ust. § 5 písm. z) Zákona o OOÚ).

VI. ČLÁNOK
Práva Dotknutej osoby

 1. Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a má právo získať prístup k údajom a informáciám podľa ust. § 21 Zákona o OOÚ.
 2. Dotknutá osoba má v zmysle ust. § 22 Zákona o OOÚ právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a so zreteľom na účel spracúvania má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 3. Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v ust. § 23 Zákona o OOÚ právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
 4. Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v ust. § 24 Zákona o OOÚ právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 5. Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v ust. § 26 Zákona o OOÚ právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ku ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
 6. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to buď písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo alebo elektronicky na email Prevádzkovateľa uvedený v článku I ods. 2 týchto Zásad spracovania a ochrany osobných údajov a poučení o právach. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
 7. Dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch Prevádzkovateľa. V prípade, ak Prevádzkovateľ nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Dotknutá osoba podá námietku, Prevádzkovateľ nebude tieto osobné údaje ďalej spracúvať.
 8. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov podľa ust. § 100 Zákona o OOÚ.
 9. V prípade, ak došlo k oprave, vymazaniu alebo obmedzeniu spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby u Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ takúto opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov oznámi každému príjemcovi, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu o príjemcoch len, ak to Dotknutá osoba požaduje.


VII. ČLÁNOK
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom.
 2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov a zároveň Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.


VIII. ČLÁNOK
Záverečné ustanovenia

 1. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 2. Poskytnutie osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutnou požiadavkou rdzuje, že mala možnosť oboznámiť sa so Zásadami spracovania a ochrany osobných údajov a poučením o právach ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 3. Tieto Zásady spracovania a ochrany osobných údajov a poučenie o právach sú záväzné pre spoločnosť Status S s.r.o. ako Prevádzkovateľa a Dotknuté osoby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť či dopĺňať tieto Zásady spracovania a ochrany osobných údajov a poučenie o právach. Prípadné zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Internetovej stránke Prevádzkovateľa umiestneného na doménach: www.tvojekostatus.sk, www.yourecostatus.eu, www.yourecostatus.com.
 4. Tieto Zásady spracovania a ochrany osobných údajov a poučenie o právach sú platné a účinné odo dňa  01. 04. 2019.

V Martine, dňa 01.04.2019