POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(ďalej len „poučenie“)

Predávajúci:
Názov:                    STATUS S, s.r.o.
Sídlo:                      Lipová 10927/21, 036 08 Martin – Priekopa
Zápis:                     OR OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 20333/L 
IČO:                        44 015 828
DIČ:                        2022560287
IČ DPH:                  SK2022560287
Tel. kontakt:            0911 504 820
Email:                     info@tvojekostatus.sk
(ďalej len „predávajúci“)

I. Preambula

 1. Toto poučenie je platné pre odplatný predate tovaru v internetovom obchode www.tvojekostatus.sk, www.yourecostatus.com, www.yourecostatus.eu.
 2. Zmluvou sa rozumie zmluva uzaretá na diaľku alebo zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, predmetom ktorej je predaj tovaru, na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda vec za odplatu alebo ktorej predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie služby (ďalej len „zmluva“).


II. Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru alebo do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 2. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď spotrebiteľ (alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru.
 3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy prostredníctvom oznámenia o odstúpení od zmluvy. Spotrebiteľ oznámi odstúpenie od zmluvy predávajúcemu e-mailom, listom alebo na inom tzv. trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže na tento účel použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je spotrebiteľovi zaslaný elektronicky na emailovú adresu a ktorý je uvedený v internetovom obchode.
 4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
   1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
   2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
   3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, 
   4. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.


III. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má povinnosť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu; lehotu na vrátenie spotrebiteľ zachová, ak tovar odovzdá na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 2. Pri rozbalení a/alebo vyskúšaní tovaru spotrebiteľom, spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 3. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ktoré vznikli v prípade, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je ponukaný najlacnejší bežný spôsob doručenia.
 4. Predávajúci môže od spotrebiteľa po odstúpení od zmluvy okrem vrátenia tovaru žiadať zaplatenie nákladov na vrátenie tovaru a/alebo úhradu tej časti služieb, elektronického obsahu, ktorý bol už poskytnutý.


IV. Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

 1. Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
 2. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 tohto článku rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 3. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 4. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 tohto článku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.


V. Povinnosti a oprávnenia spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.
 3. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 4. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru (na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v kamennom obchode). Spotrebiteľ by mal počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipulovať a skontrolovať ho s náležitou starostlivosťou.
 5. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.