Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu – pre podnikateľov, právnické osoby, veľkoobchod
(ďalej len „VOP“)

I.
ÚDAJE O PREDÁVAJÚCOM

PREDÁVAJÚCI:
Názov:                STATUS S, s.r.o.
Sídlo:                  Lipová 10927/21, 036 08 Martin – Priekopa, Slovensko
Prevádzka:         Československej armády 8, 036 01 Martin
Zápis:                 OR OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 20333/L
IČO:                    44 015 828
DIČ:                    2022560287
IČ DPH:              SK2022560287
Peňažný ústav:  Tatra banka, a.s.
Č.ú./kód:             2948067022/1100
IBAN:                  SK09 1100 0000 0029 4806 7022
SWIFT:               TATRSKB

Peňažný ústav:   Fio banka, a.s.
IBAN:                  SK47 8330 0000 0028 0192 0586
SWIFT:                FIOZSKBAXXX

Tel. kontakt:        0911 504 820
Email:                 
info@tvojekostatus.sk, status.ecobag@gmail.com
(ďalej len „Predávajúci“)

Dozorný orgán:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   

Informácia o možnosti podávania podnetov a sťažností
V prípade akýchkoľvek problémov, otázok, pripomienok, podnetov a sťažností sa môže Kupujúci obrátiť na Predávajúceho zaslaním emailu na emailovú adresu Predávajúceho: info@tvojekostatus.sk alebo poštou na adresu: Lipová 10927/21, 036 08 Martin – Priekopa.

 

II.
ZÁKLADNÉ POJMY

 1. Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu umiestneného na doménach: www.tvojekostatus.sk, www.yourecostatus.com, www.yourecostatus.eu, ktorým je obchodná spoločnosť Status S s.r.o. (ďalej len „Internetový obchod“ alebo „Internetová stránka“).
 2. Kupujúci je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s Predávajúcim koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim (ďalej len „Kupujúci“).
 3. Podnikateľom sa rozumie: osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia  ustanovenia týchto VOP pre podnikateľov, právnické osoby a veľkoobchod. 
 4. Zmluvnými stranami sú Predávajúci a Kupujúci (spolu ďalej len „Zmluvné strany“).
 5. Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby Predávajúceho, ktoré sú obsiahnuté v ponuke Internetového obchodu Predávajúceho (ďalej len ako „Tovar“).
 6. Objednávka je návrh Kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku, na základe ktorej je realizovaný odplatný predaj Tovaru (ďalej len ako „Objednávka“). Objednávka môže byť realizovaná formou e-mailovej správy Kupujúceho zaslanej Predávajúcemu a/alebo vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na Internetovej stránke Predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu (ďalej len „Objednávka”).
 7. Za účelom upovedomenia Kupujúceho je Kupujúcemu bezprostredne po odoslaní Objednávky automaticky zaslané oznámenie o zaevidovaní Objednávky do elektronického systému Predávajúceho (ďalej len „Oznámenie o zaevidovaní objednávky“). Toto Oznámenie má len informatívny charakter a nepovažuje sa za záväzné akceptovanie Objednávky.
 8. Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, predmetom ktorej je odplatný predaj Tovaru Predávajúcim Kupujúcemu a ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú VOP (ďalej len ako „Zmluva“ alebo „Kúpna zmluva“).
 9. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim (akceptovaním Objednávky) formou e-mailového potvrdenia Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní Objednávky po predchádzajúcom zaevidovaní Objednávky označené ako potvrdenie objednávky (ďalej len „Potvrdenie objednávky”). Časový okamih uzavretia Kúpnej zmuvy predstavuje doručenie Potvrdenia objednávky Kupujúcemu.
 10. Kúpnou cenou sa rozumie cena za Tovar uvádzaná v mene Slovenskej republiky v € (v mene EUR).
 11. Predávajúci umožňuje predaj a branding Tovaru zhotoveného na mieru, ktorý je požadovaný Kupujúcim podľa osobitných, špecifických kritérií a požiadaviek Kupujúceho (ďalej len „Tovar na mieru“). Predaj Tovaru na mieru sa uskutočňuje na základe príslušnej zmluvy, ktorá obsahuje individuálne dojednania a bude Kupujúcemu odoslaná po dohode Predávajúceho s Kupujúcim. Ustanovenia týchto VOP sa použijú podporne pre úpravu zmluvných vzťahov vyplývajúcich z predaju Tovaru na mieru s výnimkou prípadov, keď zo samotnej zmluvy vyplýva odlišná úprava práv a povinností Zmluvných strán.

 

III.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto VOP obchodnej spoločnosti Status S s.r.o., so sídlom Lipová 10927/21, 036 08 Martin, IČO: 44015828, DIČ: 2022560287, IČ DPH: SK2022560287, zapísanej v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 20333/L, telefonický kontakt: +421911504820, emailové spojenie: info@tvojekostatus.sk (ďalej len „Predávajúci“), podrobnejšie upravujú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 2. Ustanovenia týchto VOP pre veľkoobchod sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu Eco Status umiestneného na doménach: www.tvojekostatus.sk, www.yourecostatus.eu, www.yourecostatus.com a sú ich neoddeliteľnou súčasťou. Ustanovenia odlišné od týchto VOP je možné dojednať v osobitne uzatvorenej zmluve (ďalej len „odchylné dojednania“). Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanovením VOP. 
 3. Tieto VOP boli vypracované najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a iných príslušných právnych predpisov.
 4. Konkrétne vlastnosti Tovaru, ako aj spôsob použitia a údržby, prípadné nebezpečenstvo, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia alebo údržby Tovaru, podmienky uchovávania a skladovania Tovaru, sú uvedené pri každom ponúkanom Tovare.


IV.
REGISTRÁCIA KUPUJÚCEHO

 1. Kupujúci nie je povinný byť registrovaný na Internetovej stránke Predávajúceho. Registrácia Kupujúceho je dobrovoľná a bezplatná (ďalej aj ako „Registrácia“). 
 2. Registrácia Kupujúceho je však nevyhnutná na priradenie zľavy Kupujúceho v rámci kategórie veľkoodberateľov. O tejto skutočnosti musí Kupujúci najprv kontaktovať Predávajúceho, a to prostredníctvom emailu, telefonicky alebo prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na Internetovej stránke. Predávajúci si vyhradzuje právo priradiť výšku zľavy Kupujúcemu individuálne v prospech Kupujúceho. 
 3. Aby Kupujúcemu bola zľava automaticky vypočítaná a nasledovne uplatnená, je nevyhnutné, aby sa pre uskutočnením každej Objednávky prihlásil do Internetového obchodu.
 4. Pri Registrácii je potrebné pravdivo, presne a úplne vyplniť nasledovné údaje: meno a priezvisko Kupujúceho a emailová adresa Kupujúceho, IČO, DIČ a IČ DPH (ďalej len ako „Registračné údaje“). Pri Registrácii Kupujúci zároveň zadá heslo, ktoré bude používať na účely prihlásenia do svojho účtu.
 5. Registrácia sa považuje za riadne vykonanú, ak je doručená do elektronického systému Predávajúceho a obsahuje všetky požadované Registračné údaje Kupujúceho. 
 6. Po úspešnej Registrácii sa Kupujúci môže prihlásiť do svojho účtu vytvoreného na Internetovej stránke (ďalej len ako „Účet“). Kupujúci zrealizuje každé ďalšie prihlásenie do Účtu vyplnením prihlasovacieho mena (emailovej adresy) a hesla, ktoré uviedol pri svojej emailovej registrácii (ďalej len ako „Prihlasovacie údaje“). Prihlasovacie údaje sú dôverné. 
 7. Kupujúci zodpovedá za presnosť, pravdivosť a priebežnú aktualizáciu všetkých svojich Registračných údajov. V prípade akejkoľvek zmeny Registračných údajov je Kupujúci pri svojom najbližšom prihlásení do Účtu povinný Registračné údaje aktualizovať. 
 8. Za všetky úkony realizované prostredníctvom Účtu na Internetovej stránke zodpovedá v celom rozsahu Kupujúci, na ktorého je Účet zaregistrovaný. Kupujúci je povinný bezodkladne informovať Predávajúceho o akomkoľvek podozrení zo zneužitia jeho Registračných údajov treťou osobou. V prípade odôvodnenej obavy je Predávajúci oprávnený Účet zablokovať a prípadne vyzvať Kupujúceho k zmene jeho Prihlasovacích údajov. 
 9. Predávajúci nezodpovedá za následky spôsobené Kupujúcemu a/alebo tretím osobám v dôsledku:
  1. uvedenia nepresných, nepravdivých alebo neúplných Registračných údajov alebo objednávacích údajov Kupujúceho, 
  2. neaktualizovania Registračných údajov Kupujúceho v čase po jeho Registrácii,
  3. sprístupnenia Prihlasovacích údajov, Registračných údajov a/alebo objednávacích údajov uvedených v Nákupnom košíku zo strany Kupujúceho tretím osobám.
 10. Predávajúci je oprávnený bez udania dôvodu kedykoľvek, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho, Účet Kupujúceho zrušiť. Predávajúci pristúpi k zrušeniu Účtu Kupujúceho predovšetkým, ak Kupujúci vykonáva akékoľvek činnosti majúce nepriaznivý vplyv na funkčnosť a účelnosť Internetovej stránky Predávajúceho. V prípade existencie duplicitných Účtov Kupujúceho je Predávajúci oprávnený zrušiť všetky Účty Kupujúceho a/alebo ponechať len jeden unikátny Účet vzťahujúci sa k osobe Kupujúceho.
 11. Registrácia Kupujúceho zaniká ukončením poskytovania Služby zo strany Predávajúceho a smrťou Kupujúceho. Zánik a/alebo zrušenie Registrácie nemá žiadny vplyv na tie ustanovenia VOP, ktoré majú vzhľadom na svoju povahu ostať v platnosti aj na čas po zrušení alebo zániku Registrácie.


V.
OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Tovar uvedený na Internetovej stránke Predávajúceho nepredstavuje záväznú ponuku Predávajúceho voči Kupujúcemu na kúpu Tovaru v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky. Pre uzavretie Kúpnej zmluvy je nutné, aby Kupujúci odoslal Objednávku a aby došlo k akceptovaniu tejto Objednávky Predávajúcim formou Potvrdenia objednávky v zmysle bodu 8 čl. II týchto VOP. Predávajúci negarantuje dostupnosť Tovaru nachádzajúceho sa na Internetovej stránke. Dostupnosť Tovaru je vždy viazaná na aktuálne skladové zásoby Predávajúceho – v prípade, ak tovar nie je možné dodať (Tovar nie je na sklade), Predávajúci túto informáciu uvedie na Internetovej stránke pri možnosti vložiť Tovar do košíka.
 2. Kupujúci vykonáva Objednávku prostredníctvom Internetovej stránky, telefonicky alebo e-mailom. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie Objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Kupujúci používa.
 3. Objednávka musí vždy obsahovať:
  1. obchodné meno Kupujúceho,
  2. miesto podnikania alebo sídlo Kupujúceho,
  3. Telefónne číslo, emailový kontakt na Kupujúceho,
  4. IČO a DIČ, prípadne IČ DPH Kupujúceho,
  5. presný názov Tovaru /kód Tovaru,
  6. množstvo Tovaru,
  7. iná špecifikácia Tovaru (napr. farba, potreba dodať doplnkový tovar a pod.),
  8. Prípadný branding Tovaru v zmysle bodu 10 čl. II týchto VOP (napr. Gravírovanie alebo potlač),
  9. spôsob doručenia Tovaru a adresu pre doručovanie,
  10. telefónne číslo, e-mailovú adresu Kupujúceho,
  11. označenie osoby oprávnenej prevziať Tovar, ak sa táto líši od osoby, ktorá Tovar objednala.
 4. Bezprostredne po odoslaní Objednávky Kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané Oznámenie o zaevidovaní objednávky (bod 6, čl. II týchto VOP) a všetky ďalšie informácie súvisiace s Objednávkou Kupujúceho.
 5. Predávajúci nie je povinný obdržanú Objednávku prijať. Nepotvrdená Objednávka nie je pre Predávajúceho záväzná.
 6. Kupujúci je povinný na výzvu Predávajúceho preukázať, že je podnikateľom alebo právnickou osobou, a to zaslaním kópie živnostenského alebo iného oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra na kontaktný e-mail Predávajúceho.
 7. Predávajúci si vyhradzuje v určitých prípadoch (neobvykle veľké množstvo Tovaru, dodávka do zahraničia a pod.) právo overiť si vážnosť a pravosť Objednávky Kupujúcim, ako aj vyžiadať si od Kupujúceho dodanie ďalších príslušných podkladov (napr. doklady preukazujúce právnu existenciu Kupujúceho, doklady k daňovej registrácii a pod.) ešte pred odoslaním Potvrdenia objednávky. V prípade odmietnutia overiť si vážnosť a pravosť Objednávky Kupujúcim, sa Objednávka považuje za neplatnú. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedenom prípade nemôže Kúpna zmluva platne vzniknúť.
 8. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, kedy bolo Kupujúcemu doručené Potvrdenie objednávky zo strany Predávajúceho po predchádzajúcom Oznámení o prijatí objednávky a po overení dostupnosti Tovaru, platných cien a termínu dodania Tovaru požadovaného Kupujúcim.
 9. Záväzné akceptovanie objednávky uskutočnené formou Potvrdenia objednávky obsahuje najmä:
  1. údaje o Predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), kontaktné údaje Predávajúceho,
  2. údaje o Kupujúcom (obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, IČO a DIČ, prípadne IČ DPH, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.),
  3. telefónne číslo, e-mailovú adresu Kupujúceho,
  4. presný názov Tovaru /kód Tovaru,
  5. množstvo Tovaru,
  6. iná špecifikácia Tovaru (napr. farba, potreba dodať doplnkový tovar a pod.),
  7. spôsob doručenia Tovaru a adresu pre doručovanie,
  8. označenie osoby oprávnenej prevziať Tovar, ak sa táto líši od osoby, ktorá Tovar objednala,
  9. konečná cena objednaného Tovaru bez DPH, sadzba DPH, konečná cena tovaru s DPH,
  10. náklady na dopravu Tovaru,
  11. ako prílohu Potvrdenia objednávky Predávajúci zašle Kupujúcemu aj znenie aktuálnych VOP v čase odoslania Objednávky.
 10. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, teda pred odoslaním Potvrdenia objednávky, a to hlavne v prípade, kedy Kupujúci objedná Tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Predávajúceho. Predávajúci v takom prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedenom prípade nemôže Kúpna zmluva platne vzniknúť.
 11. V prípade zistenia vyššej ceny má Predávajúci povinnosť vyžiadať od Kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka, a to pred Potvrdením Objednávky. Až udelením súhlasu Kupujúceho so zmenou ceny a následným Potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.
 12. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť Kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude Kupujúci informovaný. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže Kúpna zmluva platne vzniknúť.
 13. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním Objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.
 14. Fakturačné údaje Kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní Objednávky, ibaže by sa Zmluvné strany dohodli inak.
 15. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle Potvrdenie objednávky Kupujúcemu, teda pred vznikom Kúpnej zmluvy.
 16. Odoslaním Objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Ďalej Kupujúci odoslaním Objednávky berie na vedomie, že Objednávka je spojená s povinnosťou platby. Na tieto VOP je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením Objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.
 17. Predávajúci nie je povinný obdržanú Objednávku prijať. Nepotvrdená objednávka nie je pre Predávajúceho záväzná.


VI.
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Cena uvedená v Internetovom obchode je záväzná a konečná, s výnimkou osobitných individuálne uzatvorených zmlúv (napríklad pri Tovaroch na mieru) v zmysle bodu 10 čl. II týchto VOP. Pre Predávajúceho a Kupujúceho je záväzná cena v čase účinnej úplnej Objednávky, tj. v čase, keď Objednávka je riadne podaná a obsahuje všetky stanovené náležitosti a ktorá je akceptovaná Predávajúcim formou Potvrdenia objednávky.
 2. V rámci veľkoobchodu je poskytovaná množstevná zľava podľa vzájomnej dohody s Kupujúcim, a to na základe množstva požadovaného Tovaru.
 3. Kúpna cena Tovaru nezahŕňa náklady na dopravu Tovaru ku Kupujúcemu a iné špecifické poplatky, ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od konkrétnej voľby Kupujúceho. Tie budú Kupujúcemu účtované zvlášť v zmysle aktuálneho cenníka prepravnej spoločnosti. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním Objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v Objednávke, v Oznámení o zaevidovaní objednávky a Potvrdení objednávky.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo úprav cien podľa parametrov prepravy Tovaru (rozmery, váha, charakteristika) a zvoliť iný spôsob dopravy, ktorá bude zodpovedať objednanému množstvu Tovaru.
 5. Akciové ceny platia do vypredania zásob Tovaru, na ktorý sa akciová cena vzťahuje alebo po dobu časovo určenú.
 6. Kupujúci má po dohode s Predávajúcim možnosť zaplatiť kúpnu cenu niektorým z nižšie uvedených spôsobov:
  1. pred dodaním Tovaru: prevodom na bankový účet Predávajúceho na základe daňového dokladu (faktúry) v dobe splatnosti uvedenej na faktúre;
  2. pri prevzatí Tovaru, a to na dobierku alebo priamo prepravcovi (pri využití prepravcu);
  3. po dodaní Tovaru: prevodom na bankový účet Predávajúceho na základe daňového dokladu (faktúry) v dobe splatnosti uvedenej na faktúre.
 7. Pri veľkoobchodnom predaji a pri osobitných individuálne uzatvorených zmluvách (napríklad pri Tovaroch na mieru) v zmysle bodu 10 čl. II týchto VOP, sú možné platobné podmienky odchylné od týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 8. Pri nedodržaní doby splatnosti podľa týchto VOP môže byť Kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň, aj začatý deň omeškania až do zaplatenia. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho na zmluvnú pokutu ako aj nárok na náhradu škody.
 9. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou ceny Tovaru je Predávajúci taktiež oprávnený pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky Tovaru, a to až do okamihu úhrady všetkých splatných záväzkov Kupujúceho.
 10. Vlastnícke práva k Tovaru prechádzajú na Kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas nesmie s nezaplateným Tovarom až do zaplatenia kúpnej ceny inak právne disponovať, t.j. obzvlášť ho predávať, prevádzať na tretiu osobu alebo ho akokoľvek právne zaťažovať (t.j. obzvlášť k tovaru zriaďovať záložné alebo obdobné právo).


VII.
DODACIE PODMIENKY

 1. Doba dodania Tovaru vždy závisí od jeho aktuálnej dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby. Kupujúci bude o čase doručenia objednaného Tovaru informovaný prostredníctvom e-mailu. Ak nie je dodacia lehota uvedená pri Tovare, platí, že Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu tovaru na sklade najneskôr do 30 dní, v závislosti od zvoleného spôsobu platby. Zvyčajná dodacia lehota pre tovar skladom je však 3 až 5 dní. 
 2. Predávajúci je povinný dodať Tovar Kupujúcemu dohodnutým spôsobom, riadne zabalený a vybavený dokumentmi potrebnými pre prevzatie a užívanie Tovaru. Ak nie je dohodnuté inak, tieto dokumenty sú poskytované v slovenskom jazyku.
 3. Dodanie Tovaru sa uskutočňuje jeho odovzdaním Predávajúcim prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho.
 4. Pri veľkoobchodnom predaji a pri osobitných individuálne uzatvorených zmluvách (napríklad pri Tovaroch na mieru) v zmysle bodu 10 čl. II týchto VOP, sú možné dodacie podmienky odchylné od týchto Všeobecných obchodných podmienok. V tomto prípade po dohode Zmluvných strán môže byť miestom dodania aj sklad Predávajúceho. V prípade, že si Kupujúci zabezpečí vlastnú dopravu, bude Tovar pre Kupujúceho pripravený v sklade Predávajúceho, ak nie je výslovne dohodnuté inak.
 5. Predávajúci je oprávnený k čiastočným dodávkam Tovaru, prípadne aj pred stanovenou dodacou lehotou. Čiastočná dodávka je možná v prípade,
  1. ak o tom Predávajúci Kupujúceho najneskôr pri potvrdení objednávky informoval, najmä so zreteľom na nedostatok tovaru objednaného druhu alebo objednaného množstva a zároveň
  2. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli na dodatočnom plnení Tovaru, a to aj po uzatvorení Kúpnej zmluvy.
 6. Na Kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare prevzatím Tovaru alebo okamihom, kedy je Kupujúcemu umožnené s Tovarom nakladať, a to bez ohľadu na to, či Kupujúci tovar prevezme alebo nie (periculum rei venditae).
 7. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
 8. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@tvojekostatus.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou Predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s Kúpnou zmluvou.
 9. Neprevzatím Tovaru zo strany Kupujúceho nie je dotknuté právo Predávajúceho požadovať úhradu kúpnej ceny v plnej výške.


VIII.
POPLATKY ZA DOPRAVU

 1. Cena dopravy je obvykle uvedená v rámci procesu Objednávky (v nákupnom košíku) a v Potvrdení objednávky..
 2. Obvyklá cena dopravy Tovaru kuriérom na adresu v rámci Slovenskej republiky je:
  1. pri Objednávke do 250 Eur bez DPH sú účtované dopravné náklady 3,5 Eur bez DPH.
  2. pri Objednávke nad 250 Eur bez DPH dopravné náklady nebudú účtované.
 3. Výška dopravy v rámci Slovenskej republiky pri dodanído odberného miesta Zásielkovne:
  1. pri Objednávke do 250 Eur bez DPH sú účtované dopravné náklady 1,67 Eur bez DPH.
  2. pri Objednávke nad 250 Eur bez DPH dopravné náklady nebudú účtované.
 4. Príplatok pri doručení na dobierku je  0,9 Eur bez DPH.
 5. Obvyklá cena dopravy tovaru mimo územia Slovenskej republiky v rámci Európskej únie je 9,9 Eur bez DPH.


IX.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Predávajúci je povinný vynaložiť všetko úsilie, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, aby uspokojil požiadavky Kupujúceho. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za Tovar dohodnutú v Zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od Zmluvy, a to prevodom na účet určený Kupujúcim.
 2. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny za Tovar alebo jej časti dlhšie ako 4 týždne.
 3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy len v prípade, ak je Predávajúci v omeškaní s dodaním Tovaru dlhšie ako 4 týždne od dohodnutého dňa dodania.
 4. Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomne a zaslané na adresu sídla alebo miesta podnikania druhej Zmluvnej strany ​​a v prípadoch zmlúv dohodnutých elektronicky tiež elektronicky na emailovú adresu. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
 5. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný Tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy Predávajúcemu.
 6. Pri odstúpení od Zmluvy Kupujúci znáša priame náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu.
 7. Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je:
  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
  3. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  4. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  5. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Kupujúci tento obal rozbalil,
  6. predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  7. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.

X.
OCHRANA OBCHODNÉHO TAJOMSTVA PREDÁVAJÚCEHO
A DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že o všetkých dôverných a utajovaných informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s plnením Kúpnej zmluvy, budú zachovávať mlčanlivosť, s výnimkou prípadu, že by dodržanie povinnosti mlčanlivosti znamenalo porušenie povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu. O takejto skutočnosti sa Zmluvné strany zaväzujú vopred písomne informovať.
 2. Za dôverné a utajované informácie v zmysle bodu 1čl. IX týchto VOP považujú všetky informácie, ktoré sú tak označené alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy, resp. pokiaľ môžu v prípade zverejnenia spôsobiť Predávajúcemu ujmu, bez ohľadu na to, či majú povahu osobných, obchodných, technických, či iných informácií. Kupujúci zaväzuje tieto informácie uchovávať ako dôverné, najmä neposkytnúť ich bez súhlasu Predávajúceho inej osobe, nevyužiť je na iný účel, než na plnenie Zmluvy a nevyužiť akýmkoľvek iným poškodzujúcim spôsobom.
 3. Povinnosť mlčanlivosti zostáva zachovaná aj po plnení Kúpnej zmluvy.
 4. Pri preukázanom porušení povinnosti mlčanlivosti v zmysle tohto článku je poškodená Zmluvná strana oprávnená požadovať náhradu vzniknutej škody.


XI.
ZÁRUKA ZA AKOSŤ A VADY TOVARU

 1. Pri používaní Tovaru je nutné, aby Kupujúci venoval dostatočnú pozornosť doporučenému používaniu Tovaru uvedenom na obale, v príbalových letákoch alebo v Internetovom obchode Predávajúceho, prípadne kontaktoval Predávajúceho na  emailovej adrese: info@tvojekostatus.sk s otázkami týkajúcimi sa použitia Tovaru.
 2. Predávajúci zodpovedá za Vady Tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru Kupujúcemu v záručnej dobe (ďalej len ako „Záruka za akosť“ alebo Záručná doba“). Záručná doba Tovaru je 12 mesiacov. Ak je na predávanom Tovare, jeho obale alebo na pripojenom návode vyznačená lehota na použitie, Záručná doba sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty. 
 3. Pri Tovare predávanom za nižšiu Kúpnu cenu Predávajúci nezodpovedá za Vadu Tovaru, pre ktorú bola dojednaná nižšia Kúpna cena. Pri použitom Tovare Predávajúci nezodpovedá za Vady Tovaru vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením.
 4. Predávajúci ďalej nezodpovedá za Vady Tovaru a záruka sa nevzťahuje na Vadu Tovaru, ak:
  1. Kupujúci spôsobil Vadu Tovaru sám alebo prostredníctvom svojich zamestnancov či tretích osôb oprávnených nakladať s Tovarom (napr. v dôsledku nesprávneho skladovania Tovaru, nesprávneho používania Tovaru, v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený),
  2. Vady Tovaru boli spôsobené neodborným zásahom pri používaní alebo zanedbaním starostlivosti a údržby Tovaru,
  3. Vady vznikli v Záručnej dobe v dôsledku opotrebenia Tovaru spôsobeného nesprávnym či nadmerným používaním Tovaru, 
  4. Vady vznikli prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
  5. Tovar bol používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa, alebo ak Vada Tovaru bola zapríčinená vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,
  6. Kupujúci pred prevzatím Tovaru o Vade Tovaru vedel, resp. bol na Vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre Vadu Tovaru poskytnutá zľava z Kúpnej ceny Tovaru,
  7. Vady Tovaru boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do Tovaru alebo jeho súčastí,
  8. ak sa Tovar reklamuje po uplynutí Záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má Tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.
 5. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy Tovaru vyplýva, že jeho životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takého Tovaru dôjde k celkovému opotrebovaniu Tovaru ešte pred uplynutím záručnej doby.
 6. Ďalej sa za Vadu nepovažuje:
  1. opotrebovanie alebo použitie charakteristické pre daný materiál Tovaru,
  2. zmeny vyplývajúce z prírodného charakteru použitých surovín,
  3. omyl na strane Kupujúceho pri objednávke Tovaru,
  4. opotrebenie alebo spotreba Tovaru spôsobená obvyklým používaním alebo ak to vyplýva z povahy Tovaru (napr. uplynutím doby životnosti).


XII.
REKLAMÁCIA

 1. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci poruší Zmluvu tým, že Tovar neprevezme. Ak je Predávajúci podľa Zmluvy povinný odovzdať Tovar dopravcovi v určitom mieste na prepravu Tovaru Kupujúcemu, prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na Tovare jeho odovzdaním dopravcovi v tomto mieste.
 2. Škoda na Tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže ku škode na Tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti Predávajúceho. Tieto účinky nenastanú, ak Kupujúci využil svoje právo požadovať dodanie náhradného Tovaru alebo právo od Zmluvy odstúpiť.
 3. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení Vady Tovaru, najneskôr však do uplynutia Záručnej doby, inak práva Kupujúceho zo zodpovednosti za Vady Tovaru zaniknú. 
 4. Kupujúci môže uplatniť Reklamáciu v Internetovom obchode Predávajúceho, e-mailom na info@tvojekostatus.sk, poštou na adrese Lipová 10927/21, 036 08 Martin-Priekopa na základe predloženia dokladu o kúpe a v súlade s ty’mito VOP.
 5. Písomná Reklamácia obsahuje najmä:
  1. identifikačné údaje Kupujúceho v rozsahu názov, sídlo/miesto podnikania, IČO,
  2. číslo objednávky/faktúry,
  3. presnú a jednoznačnú identifikáciu Tovaru, ktorý je predmetom reklamácie,
  4. detailný popis Vady Tovaru (druh a rozsah Vady Tovaru, prípadne ako sa Vada Tovaru prejavuje),
  5. dátum spísania Reklamácie a vlastnoručný podpis Kupujúceho, resp. štatutárneho orgánu Kupujúceho.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že začatie reklamačného konania je viazané na doručenie reklamovaného Tovaru Predávajúcemu za účelom posúdenia reklamovaného Tovaru a následného určenia spôsobu vybavenia Reklamácie.
 7. Dňom zahájenia Reklamačného konania je deň doručenia Reklamovaného Tovaru Predávajúcemu. Pri uplatnení Reklamácie Predávajúci vystaví Kupujúcemu potvrdenie o prijatí Reklamácie ihneď bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie.
 8. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 40 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie (ďalej len ako „Lehota na vybavenie Reklamácie“). Po uplynutí Lehoty na vybavenie Reklamácie má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar. 
 9. Ak ide o Vadu, ktorú je možné odstrániť, bude Tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha Vady nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s Kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny Tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto Vadu reklamovať.
 10. Ak ide o Vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez chyby, Predávajúci je oprávnený chybný Tovar vymeniť za Tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.
 11. Ak bola reklamácia Tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie.
 12. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného Tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t.j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie), je predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie vo výške 0,5 € za deň vrátane DPH. Ak si Kupujúci nevyzdvihne reklamovaný Tovar v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ho vyzdvihnúť, má Predávajúci právo reklamovaný Tovar predať. O tomto bude Predávajúci Kupujúceho informovať a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie reklamovaného Tovaru. Ak dôjde k predaju, vyplatí Predávajúci Kupujúcemu výťažok z predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatok za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok z predaja musí Kupujúci uplatniť u Predávajúceho.
 13. Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný Tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť Tovaru a obsah balenia. K neskorším námietkam nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.

XIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Predávajúci je povinný:
  1. na základe potvrdenej Objednávky dodať Kupujúcemu Tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne,
  2. pripraviť Tovar na prepravu spôsobom potrebným pre uchovanie a ochranu Tovaru,
  3. zabezpečiť, aby dodaný Tovar bol doručený nepoškodený a spĺňal platné právne predpisy t.j. odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky dokumenty potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru a ďalšie dokumenty predpísané platnými právnymi predpismi (napr. daňový doklad).
 2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný Tovar.
 3. Predávajúci má právo stornovať Objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti Tovaru nie je schopný dodať Tovar kupujúcemu v určenej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v Internetovom obchode, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní Objednávky bude Kupujúci informovaný e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť Kupujúceho alebo osoby poverenej na prevzatie Tovaru.
 5. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať Tovar,
  2. zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie Tovaru, ak nebolo dohodnuté inak,
  3. nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho a postupovať v súlade s čl. X týchto VOP,
  4. potvrdiť v dodacom liste (alebo u prepravcu prepravný list) prevzatie Tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 6. Kupujúci má právo na dodanie Tovaru v množstve, kvalite a mieste dohodnutom Zmluvnými stranami v záväznom Potvrdení objednávky.


XIV
.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny.
 2. Uzavretá Kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.
 3. Ak vzťah súvisiaci s použitím Internetového obchodu Predávajúceho alebo právny vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (cudzí) prvok, Zmluvné strany sa súhlasia s rozhodným právom podľa slovenského právneho poriadku.
 4. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať a poskytovať si navzájom súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky súvisiace s plnením Zmluvy prechádzajú aj na ich právnych nástupcov.
 5. Akékoľvek ustanovenie VOP, ktoré sa stane neplatným, nezákonným, nevykonateľnými alebo nevynútiteľným podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vykonateľnosti alebo vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia VOP. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť akékoľvek neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré je platné a účinné a čo najlepšie zodpovedá nahrádzanému neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu.
 6. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a súhlasí s tým, že tieto ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté v Internetovom obchode a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nedohodli inak.
 7. Predávajúci vyhlasuje a Kupujúci používaním Internetovej stránky výslovne berie na vedomie, že Predávajúci je výlučným nositeľom akýchkoľvek práv duševného vlastníctva vzťahujúceho sa k Internetovej stránke, vrátane jej obsahu, vizualizácie, dizajnu, ochrannej známky, všetkých vyobrazení, ako aj všetkých databáz tvoriacich jej obsah (ďalej len „Obsah stránky“) a predovšetkým je oprávnený udeľovať súhlas na akékoľvek použitie Obsahu stránky v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“).
 8. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
 9. Tieto VOP sú platné a účinné od 01.04.2019. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto VOP. Zmeny a doplnky VOP vstupujú do účinnosti dňom ich uverejnenia na Internetovej stránke Predávajúceho. Dňom uverejnenia nových VOP strácajú predošlé VOP účinnosť.

 

V Martine, dňa 01.04.2021